Neýronlar üçin Wiki - Semalt hünärmeni

Bu makalada “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Oliwer King size näçe tonna maglumatyň neýron Wikipediýa (Wiki) öwrülip biljekdigini size ýetirmekçi. Alymlar we saglygy goraýyş işgärleri beýnimizdäki millionlarça neýronlara millionlarça maglumat ýygnady we köpüsi neýronlar üçin Wiki döretmek üçin maglumatlary ulandy. NeuroElectro web sahypasy, neýro-ylmy gözlegleriň ösüşini çaltlaşdyrmaga kömek etdi we neýron funksiýalarynyň maglumatlary ýygnamak we deňeşdirmek üçin merkezleşdirilen çeşmeler bilen üpjün etdi. Bu maglumatlaryň beýany diňe Newrofiziologiýa Journalurnalynda bar. Neýronlarymyz fiziki we funksional aýratynlyklara esaslanyp 250-den gowrak görnüşe bölünýär. Gözlegçiler dürli neýronlaryň häsiýetlerini we funksiýalaryny ençeme ýyllap öwrendiler we alnan maglumatlar ýüzlerçe müňlerçe ylmy makalalara we ylmy makalalara ýaýrady. Karnegi Mellon uniwersitetiniň gözlegçileri ýakynda maglumatlara ýüz tutdular we maglumatlary has gowy tertipleşdirmäge synanyşdylar. Uniwersitetiň BrainHubSM bölüminden Natan Urban, beýni gurmak isleseňiz, haýsy bölekleriň has köp işleýändigini bilmelisiňiz diýýär. Neýronlar we beýniniň haýsy bölegi bar diýen ýaly hemme zady bilýäris, ýöne funksiýalary we jikme-jiklikleri barada az zat bilinýär. Neýronlara düşünmegi çaltlaşdyrmak üçin olaryň işleýşini we häsiýetleriniň nämedigini kesgitlemeli.

Ectygna, goş we arassala

Britaniýa Kolumbiýa uniwersitetinden Tripatiýa dürli neýronlar üçin maglumatlary ýygnady we standartlaşdyrdy. Soňra maglumatlary şahsy blogynda çap etdi. Käbir gözlegçiler tekst gazyp almak arkaly maglumatlary ýygnap, ýalňyşlyklaryň bardygyny we mümkin boldugyça gysga wagtda düzedilmelidigini anykladylar. Tripati we onuň toparynyň agzalary maglumatlary tassykladylar, ýöne ulanyjylaryň web sahypasyna bellik etmeginiň öňüni alyp biljek mehanizm döretmediler.

Neýron garaşylmadyk ýagdaýda

Sahypa gözlegçilere şol bir fiziologiki aýratynlyklara eýe bolan neýronlaryň toparlaryny tapmaga kömek etdi we neýronlaryň işleýşine has gowy düşünýär. Mysal üçin, bir alym beýnimiziň neokorteksindäki neýronyň atylýandygyny görse, beýleki neýronlara seredip, olaryň kadaly işleýändigine göz ýetirip biler. Şol maglumatlar bilen köp gözleg makalalary ýazyldy we täze çaklama guruldy. Neuroelectro.org-yň nädip ulanylyp bilinjekdigine düşünmek üçin käbir alymlar otuzdan gowrak neýronyň elektrofiziologiki maglumatlaryny deňeşdirdiler, olar dürli edebiýatda-da gürleşildi. Onda ýadymyz üçin jogapkär gippokampda piramidal neýron we endikler we özümizi alyp barşymyz üçin jogapkär orta beýniniň dopamin neýrony bar. Karlar baradaky milli institut, Pensilwaniýa Saglygy goraýyş ministrliginiň Arkalaşygyň uniwersal gözlegleri ösdürmek maksatnamasy we Milli Ylym Gaznasy bu resminamalary goldady.

Çap edilen kagyzlar

Şreejoý J. Tripati Urban laboratoriýasynda işledi we Pittsburg uniwersitetiniň Neýron hasaplamasynyň nerw esaslary merkezi (CNBC) programmasyny gutardy. Neýronlaryň dürli girişlere nähili jogap berendigini jikme-jik görkezýän fiziologiki maglumatlary öz içine alýan 10,000-den gowrak neşir edilen kagyzy saýlady. Paperhli kagyzlaryny okamak üçin tekst çykarmak algoritmlerinden paýhasly peýdalandy. Bu programma üpjünçiligi neýronlaryň mukdaryny üstünlikli tapdy we synaglaryň nähili tamamlanandygy barada maglumatlary aldy.